Ο Σύνδεσμος απευθύνεται διακλαδικά στους συναδέλφους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στους ελαφράς υπηρεσίας-υπηρεσίας γραφείου-υπηρεσίας ξηράς-υπηρεσίας εδάφους.
Σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια.
Σε συναδέλφους με συζύγους και τέκνα με προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα μέλη όλων των παραπάνω.

Σάββατο, Απριλίου 25, 2020

Άρση αδικίας Στρατιωτικών Ειδικής ΚατάστασηςΠΡΟΣ: 


Πίνακας Αποδεκτών

Αρ. πρωτ.:39/2020
Άρτα, 25 Απριλίου 2020


                             ΘΕΜΑ: Μέριμνα υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσιών

            ΣΧΕΤ:  α. Υ.Α. Φ.400//32/82424/Σ. 343/27-05-201 (ΦΕΚ Β΄ 1139/2011)
                        β. Υ.Α. Φ. 400/15/214623/Σ. 3587/18-06-2019 (ΦΕΚ Β΄ 2335/2019)

            Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ και Πρόεδρε της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),

            Το 2011 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του (α) σχετικού, είχε προβλεφθεί και είχαν ισχύ για όσους Στρατιωτικούς προστατεύουν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα παρακάτω:
                        α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
                    β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
            Το 2019 σύμφωνα με το άρθρο 2 του (β) σχετικού, υπάρχει τροποποίηση στο άρθρο 2 του (α) όμοιου ως εξής: Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους:
                        α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός.
                     β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.
                          γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
            Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 2 του (β) σχετικού, ο νομοθέτης τροποποιεί την παρ. 3α του άρθρου 2 του (α) όμοιου για το Στρατιωτικό προσωπικό όπου έχουν σύζυγο ΑμεΑ και δεν τους απαλλάσσει απ΄όλες τις υπηρεσίες καθώς επίσης και τις ασκήσεις.

            Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε αν και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το γνωρίζετε, Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) θεωρούνται τα άτομα όπου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν από μόνα τους όλες τις ανάγκες ή μέρος αυτών για μία όσο το δυνατόν φυσιολογική ζωή, διότι λόγω κάποιας εκ γενετής σωματικής ή εν συνεχεία βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η έλλειψη βοηθείας αυτών των ατόμων μπορεί να επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα, όχι μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και για το υπόλοιπο της ημέρας.

            Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ και Πρόεδρε της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),

            Βιώνοντας οι ίδιοι την αναπηρία, θεωρούμε ότι είναι άδικη και άνιση η μεταχείριση του Στρατιωτικού προσωπικού που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία. Πιστεύουμε στην ευαισθητοποίησή σας και ζητούμε την τροποποίηση του (β) σχετικού και συγκεκριμένα την παρ. 1γ του άρθρου 2 του (β) όμοιου και την επαναφορά αυτού στην αρχική του μορφή. Πιο συγκεκριμένα:
·        Στρατιωτικοί που έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ να απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου να έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

            Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε επειγόντως τους θέματος και τροποποιήσετε την παρ. 1γ του άρθρου 2 του (β) σχετικού προς τους Στρατιωτικούς με σύζυγο ΑμεΑ, για την άρση της αδικίας.

           Αναμένουμε απάντησή σας, όπως επίσης είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.     
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος

         Δημήτριος Χαλάστρας
        ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΥΓ)
    6932467666
            Ο Γενικός Γραμματέας

            Ιωάννης Κορίλλης
            ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
          6977242188
Πίνακας αποδεκτών
Πίνακας για ενέργεια
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
Πρόεδρο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)